Voor- en naschoolse opvang

In de school

Er is opvang voorzien:
Elke schooldag van 7.00 uur tot 18.00 uur in beide vestigingen.
LET WEL ! vrijdag tot 17 uur 30.

(op woensdag is de opvang voor alle leerlingen voorzien in de Meersstraat)

Kleuters en leerlingen van onze school kunnen vanaf dinsdag 1 september opnieuw aan onze goede zorgen worden toevertrouwd. De dagelijkse bijdrage is als volgt samengesteld en is maandelijks  betaalbaar via de schoolrekening. Een briefje met de berekening van de verschuldigde bijdrage wordt aan de schoolrekening gehecht.
Het spreekt vanzelf dat u onregelmatig, zelfs voor één dag van de opvang gebruik kunt maken. Wij hopen u op deze wijze van dienst te zijn. Informatie over de opvang tijdens vrije dagen/vakantie kan bij de directeur worden bekomen.

Tarieven voor- en naschoolse opvang:

- ’s morgens tussen 7.00 uur -  8.00 uur :  € 1,20
- ’s avonds tussen  16.00 uur - 17.00 uur :  € 1,20
tussen  16.00 uur -  18.00 uur :  € 1,80
! ’s vrijdags tussen 15.30 uur – 17.30 uur
Per begonnen 15 minuten na 18.00 uur :  € 2,00

- woensdagnamiddag tussen 12.00 uur – 14.00 uur :  € 2,00
tussen 12.00 uur – 16.00 uur :  € 3,00
tussen 12.00 uur – 18.00 uur :  € 4,00

Voor gelijktijdige opvang van 2 kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25% korting toegekend.
Voor gelijktijdige opvang van 3 kinderen uit hetzelfde gezin is het 3e kind gratis.
Er zal op het einde van het kalenderjaar een fiscaal attest van de opvangkosten worden afgeleverd door de school met het oog op de fiscale aftrek van opvangkosten.

Buiten de school

Centra voor buitenschoolse opvang ’t MAANTJE

Praktische info :

OPVANGLOCATIES

TERNAT
Keizerstraat 35a
Tel 02/582 72 62

LOMBEEK
Nieuwbaan 6a
Tel 053/67 20 62

WAMBEEK
Stenebrugstraat 3
Tel 02/581 04 64

Openingsuren :

• Elke schooldag van 6.45 tot 9.00 uur en van 15.30 tot 19.00 uur.
• Op woensdagnamiddag van 12.00 tot 19.00 uur.
• Tijdens de vakantiedagen van 6.45 tot 19.00 uur (opvang enkel in Ternat).
• Op zon- en feestdagen rust het Maantje uit.

Inschrijven :

Ouders dienen hun kind(-eren) in te schrijven voor zij de eerste maal van de opvang gebruik maken. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke teamverantwoordelijke of het secretariaat van Cko ’t Breugelkind vzw tel 02/582 72 62.
Teamverantwoordelijke: Anne Vanryckeghem (0475/98.00.21)

Bijdragen :

De bijdragen worden berekend per half uur, elk begonnen halfuur wordt aangerekend (€ 1,30).
Bij gelijktijdige opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% toegepast.

Kinderen die in Groot-Ternat wonen of naar school gaan betalen :

Op schoolvrije dagen:

Minder dan 3 uur : €  5,14
Minder dan 6 uur : €  7,71
Meer  dan  6 uur : € 12,85

25% korting voor 2e kind

Op woensdagnamiddag hanteren de initiatieven het voordeligste systeem voor de gebruiker naargelang de verblijfduur : ofwel het “tarief voor- en naschoolse opvang” of het "tarief schoolvrije dagen en vakantiedagen”.

In uitzonderlijke gevallen kan ook een sociaal tarief toegepast worden.
Het tienuurtje en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen. Dit bestaat uit een drank, een koek, een stuk fruit of een yoghurt.
Op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen kunnen kinderen in ’t Maantje warm eten aan de prijs van € 2,70 voor kleuters en € 3,75 voor de lagere school.
De bijdrage alsook de warme maaltijd worden betaald met proton.

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar vanaf 1 januari 2005.
CKO’t Breugelkind vzw zal er tevens voor zorgen dat de ouders een fiscaal attest ontvangen voor de opvang van hun kind(eren).

Thuisopvang zieke kinderen :

Voor opvang van zieke kinderen kunnen Ternatse gezinnen beroep doen op hun mutualiteit.

Nog vragen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 02/583 04 47

Opvoedingsproject

DE PIJLERS VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT

We leven in een unieke tijd wand de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend : jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf.
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en … leven vanuit het evangelie.
Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.

1 ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.
Daarom willen wij als opvoeders -zoals u thuis doet- hen waarden voorleven waarin w zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden.
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

2 ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERZOONSVORMING

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.
We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later  problemen kunnen aanpakken.
We wensen ze ook te leren leven :  zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk – we wensen ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving.
We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.
We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

3 ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft.  Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf. We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.
Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.

4 ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden.
Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.
We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.
We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid : kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt.
Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding : kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

5 ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt want Hij vele wegwijzers naar groot en innig geluk.
We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.
Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is.

6 ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk op te zetten.
Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals het CLB en de steun van de lokale gemeenschap.
Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

P.S. : Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie.

Schooluren

Begin en einde der lessen :

Voormiddag : 8.30 uur tot 12.05 uur (kleuters (M) : tot 11.40 uur)
woensdagmiddag eindigen de lessen om 11.35 uur
Namiddag : 13.15 uur tot 15.30 uur (kleuters (M) : vanaf 13.00 uur)
vrijdag tot 15.05 uur

Regeling middagpauze :

(12.05 uur tot 13.15 uur) (kleuters M:11.40 uur tot 13.00 uur)

Wij vragen begin- en einduren der lessen te respecteren.
Tijdig aanwezig zijn (ook de kleuters)! LAATKOMERS STOREN DE KLASSEN!
Kinderen niet vroegtijdig afhalen.

Inloggen

Zoeken

Wie is online?

We hebben één gast en geen leden online